[woodmart_info_box image="775" alignment="center" woodmart_color_scheme="light" img_size="full"]

THÉP HỘP MẠ KẼM

[/woodmart_info_box]
Quy cách Cây/Bó Độ dày
0.70 0.80 0.90  1.00  1.10  1.20  1.40  1.50  1.80  2.00  2.50  2.80  3.00 3.20 4.00 4.50 5.00
26 6 150 2.46 2.81 3.15 3.49 3.83 4.16 4.79
40 6 98 3.83 4.37 4.91 5.45 5.98 6.52 7.52
50 6 50 4.8 5.49 6.17 6.85 7.52 8.2 9.47 10.13 12.04 13.34 16.61
60 6 50 5.78 6.6 7.43 8.25 9.06 9.88 11.42 12.22 14.54 16.13 20.11
90 6 50 7.73 8.84 9.94 11.05 12.14 13.24 15.32 16.4 19.54 21.69 27.12 29.97 32.06
80 6 50 8.84 9.94 11.05 12.14 13.24 15.32 16.4 19.54 21.69 27.12 29.97 32.06
100 6 50 15.22 16.6 19.22 20.59 24.54 27.26 34.13 37.74 40.39
120 6 20 23.12 24.77 29.55 32.83 41.14 45.51 48.73
[ucaddon_uc_solid_side_carousel_content title=”THÉP ỐNG MẠ KẼM” bg_color=”#1d7cd4″ image=”738″ btn_text=”Xem chi tiết” uc_init_settings=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][/ucaddon_uc_solid_side_carousel_content]
[ucaddon_uc_solid_side_carousel_content title=”THÉP VUÔNG MẠ KẼM” bg_color=”#1d7cd4″ image=”739″ btn_text=”Xem chi tiết” uc_init_settings=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][/ucaddon_uc_solid_side_carousel_content]