Đại diện : Ông Thân Ngọc Ánh               Chức Vụ  : Tổng Giám Đốc

Sinh Năm : 1974                                        Dân Tộc : kinh